წლიური ანგარიში
წინამდებარე ანგარიში მოიცავს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის 2016 წლის საქმიანობის მი­ მოხილვას. წელს პირველად შეიქმნა წლიური ანგარიში. მას ტრადიციული სახე მიეცემა და წარედგინება როგორც საერთო კრებას, ასევე ყველა დაინტერესებულ პირს.

2016 წელი რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქ­ტით გამოირჩა - გაიზარდა საბჭოში განსახილ­ ველად შემოსული განცხადებების რაოდე­ ნობა. ქარტიის არსებობის განმავლობაში პირველად განმცხადებლებს შორის იყო არა­ სრულწლოვანიც. ასევე, წელს პირველად შე­მოვიდა განცხადება მეორე პრინციპის დარ­ ღვევასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს ჟურნალისტის იძულებას მოიქცეს საკუთარი სინდისის წინააღმდეგ.

ისევე როგორც გასულ წელს, 2016 წელსაც გა­ გრძელდა პროექტების განხორციელება და პარტნიორ დონორ ორგანიზაციებთან თანამ­ შრომლობა. წელს პირველად ქარტიამ თანა­ მშრომლობა დაიწყო გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) და წინასაარჩევნოდ სატელევიზიო მედიამონიტორინგი სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში განახორციელა

ასევე 2016 წელს დაიწყო სხვდასხვა საკითხის გაშუქების კონკრეტული სახელმძღვანელო წე­ სების შექმნა, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარება ჟურნალისტებს ეთიკური დილემების გადაწყვე­ტაში.


იხილეთ ანგარიში სრულად