საზოგადოებრივი მაუწყებლების მედიამონიტორინგის ანგარიში - 2014
24.02.2015
2014 წლის 15 ოქტომბრიდან 15 დეკემბრამდე, ქარტია აკვირდებოდა სამ საზოგადოებრივ მაუწყებელს (საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, პირველი არხი: სსმ 1, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მეორე არხი: სსმ 2; აჭარის ტელევიზია).  მონიტორინგის მიზანი იყო იმის გარკვევა, თუ რამდენად ასრულებენ მაუწყებლები  კანონით დაკისრებულ მოვალეობებსა და სამაუწყებლო პრიორიტეტებს.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლების მედიამონიტორინგის ანგარიში
დიაგრამა 1: საზოგადოებრივი მაუწყებლების პროგრამული პრიორიტეტები
დიაგრამა 2: პოლიტიკური მრავალფეროვნება ახალ ამბებში
დიაგრამა 3: თემატური და რეგიონული მრავალფეროვნება ახალ ამბებში