საქმეების სრული სია

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

განხილვის თარიღი

დარღვეული პრინციპი
1 რ.ფ. ნათია კობერიძე

18.03.2010

25.03.2010

1
2. ფონდი ინკლუზივი ალექსანდრე ელისაშვილი 22.03.2010 06.05.2010 7
3. ელისო ჯანაშია თეა აბსარიძე, სოფო ჭულუხაძე

10.07.2010

11.09.2010 1,3
4 თორნიკე თევზაძე შორენა შავერდაშვილი

10.08.2010

23.09.2010 არ დარღვეულა
5 მწვანე ალტერნატივა გელა მთივლიშვილი 04.11.2010 11.12.2010 1,3