2019 - მედიაცია
03.02.2019

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

მედიაციის თარიღი

  N139 საჯარო სკოლა რადიო თავისუფლება 18.04.2019 22.04.2019
  ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის Business Media Group 08.02.2019 03.03.2019
  ლევან კოჭლამაზაშვილი dianews.ge 17.01.2019 27.01.2019