განცხადების შეტანა

განმცხადებელი*
ელ.ფოსტა*
საკონტაქტო ტელეფონი*
თარიღი*
მივიჩნევ, რომ ჟურნალისტმა/რედაქტორმა დაარღვია საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპ(ებ)ი:*
ინფორმაცია ჟურნალისტის/რედაქტორის შესახებ, რომელმაც სავარაუდოდ დაარღვია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპები*
სადავო მასალა*
ჟურნალისტის//რედაქტორის მიერ ქარტიის პრინციპების დარღვევის დასაბუთება*
განცხადება და თანდართული მასალები, დასაშვებობის შემთხვევაში, ხდება საჯარო და ნებისმიერ პირს ექნება საშუალება გაეცნოს მას.*
დანართი (არსებობის შემთხვევაში) გამოგზავნეთ შემდეგ ელ. მისამართზე: ethicscharter@gmail.com
განცხადების შემოსატანად ასევე შეგიძლიათ, ამ ველების შესაბამისად დაწეროთ განცხადება და გამოგზავნოთ ელ მისამართზე ethicscharter@gmail.com ან ჩააბაროთ ქარტიის სამდივნოს მისამართზე: თბილისი, შიო მღვიმელის 6ბ
დაცვის კოდი
განაახლეთ დაცვის კოდი