ქარტიის წევრები ო

  • ოგანჯანიანი ამალია
  • ოთარაშვილი ნინო
  • ორველაშვილი ნათია